کارفرما شرح خدمات تاریخ شروع تاریخ پایان
شرکت تولید نیروی برق کرمان تعمیرات اساسی دو واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان ۱۳۹۴ درحال انجام
پست های مرتبط

متن خود را برای جستجو وارد نماید