تصویر

متن آزمایشی
کارفرما شرح خدمات تاریخ شروع تاریخ پایان
 سازمان توسعه برق ایران   احداث دو واحد ۸ مگاواتی توربین انبساطی نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان ۱۳۸۶ درحال اجرا
پست های مرتبط

متن خود را برای جستجو وارد نماید