کارفرما شرح خدمات تاریخ شروع تاریخ پایان
شرکت برق منطقه ای باختر    تعمیرات اساسی واحد گازی ۲۵ مگاواتی نیروگاه دورود ۱۳۸۷ ۱۳۸۸
پست های مرتبط

متن خود را برای جستجو وارد نماید