کارفرما شرح خدمات تاریخ شروع تاریخ پایان
شرکت احداث و توسعه نیروگاههای گازی مپنا (توسعه ۱) تعمیرات اساسی ترانس اصلی ۲۰۰kva نیروگاه شیراز ۱۳۸۸ ۱۳۸۹
پست های مرتبط

متن خود را برای جستجو وارد نماید