نام کارفرما شرخ خدمات تاریخ شروع تاریخ پایان
شرکت برق منطقه ای اصفهان بهره برداری و تعمیرات نیروگاه نطنز ۱۳۸۷ ۱۳۹۰
پست های مرتبط

متن خود را برای جستجو وارد نماید