کارفرما شرح خدمات تاریخ شروع تاریخ پایان
شرکت نصب نیرو نصب بویلر و توربین نیروگاه بخار ۵۵*۲ مگاواتی  طرح توازن ذوب آهن اصفهان ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
پست های مرتبط

متن خود را برای جستجو وارد نماید