کارفرما شرح خدمات تاریخ شروع تاریخ پایان
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان نصب و  راه اندازی  واحد های گازی ۱۶۲*۲ مگاواتی نیروگاه کاشان ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
پست های مرتبط

متن خود را برای جستجو وارد نماید