نام کارفرما شرح خدمات تاریخ شروع تاریخ پایان
شرکت برق منطقه ای اصفهان      تعمیرات ، بهره برداری و نگهداری ۲ واحد ۲۵ مگاواتی کاشان ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
پست های مرتبط

متن خود را برای جستجو وارد نماید