کارفرما شرح خدمات تاریخ شروع تاریخ پایان
شرکت سهامی ذوب اهن    نصب و راه اندازی دو دستگاه توربو بلوئر هرکدام به ظرفیت ۱۲ مگاوات جهت کمپرسور خانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۸ ۱۳۹۱
پست های مرتبط

متن خود را برای جستجو وارد نماید